Wydatkowanie środków

Zasady rozliczeń

W celu łatwego i sprawnego rozliczania Waszych środków w Fundacji w ramach współpracy, przyjmujemy poniższe terminy dostarczania faktur i pozostałych dokumentów do Fundacji. Nieprzestrzeganie poniższych zasad może doprowadzić do braku możliwości rozliczenia faktury i straty części środków organizacji.

  • Dla faktur przelewowych z terminem płatności 14-dniowym, należy dostarczyć ją w przeciągu 2 dni roboczych do Fundacji
  • Dla faktur przelewowych z terminem płatności 7-dniowym, należy dostarczyć ją w przeciągu 1 dnia roboczego do Fundacji
  • Umowy cywilnoprawne podpisujemy na nie mniej niż 7 dni roboczych przed wykonaniem zlecenia
  • Faktury związane ze zwrotem gotówki należy dostarczyć najpóźniej na 10 dni roboczych od momentu ich wystawienia
  • Bez względu na datę wystawienia faktury, nie może ona trafić do Fundacji później niż 10. dnia następnego miesiącatj. faktura na zwrot gotówki, pomimo założonego terminu 10 dni roboczych na jej dostarczenie, w przypadku, w przypadku wystawienia jej w ostatnim dniu miesiąca, nie może trafić do Fundacji później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Umowy cywilnoprawne

Fundacja umożliwia podpisanie z osobami fizycznymi umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Umowa taka musi zostać wystawiona przed realizacją zlecanych czynności. Nie ma możliwości wystawienia umowy np. po wydarzeniu.

W przypadku umów cywilnoprawnych, po wykonaniu wynikających z nich czynności osoba wykonująca zlecenie lub dzieło ma obowiązek podpisać rachunek w celu uzyskania wypłaty należytych środków.

Umowy o dzieło wymagają po wykonaniu dzieła przekazanie go na trwałym nośniku(np. płyta CD)

Przed podpisaniem umowy zleceniobiorca wypełnić musi formatkę, znajdującą się w plikach do pobrania.